William McLeod

Challenges in ‘traditional’ universities in Scotland

San taisbeanadh seo bheirear sùil air na dùbhlain, sean is ùr, agus air tha cothroman a tha ro na h-oilthighean ‘traidiseanta’ ann an Alba a thaobh na Gàidhlig, gu h-àraidh na roinnean a tha an sàs ann an teagasg is rannsachadh na Gàidhlig. Nam measg tha (1) àireamhan beaga luchd-teagaisg/rannsachaidh agus cion stòrais/ghoireasan, (2) cion prìomhachaidh is taice ro-innleachdail bho bhuidhnean maoineachaidh/leasachaidh, agus (3) leudachadh raon na Gàidhlig, a tha a-nis a’ gabhail a-steach rannsachadh sòisealta, na ‘daonnachdan didseatach’ agus pròiseactan teicneòlais fiosrachaidh.

 

This presentation will consider the challenges, both old and new, and the opportunities for the ‘traditional’ universities in Scotland with regard to Gaelic, in particular departments that are involved in Gaelic teaching and research. These include (1) small staff numbers and limited resources, (2) a lack of prioritisation/strategic support from funding and development bodies and (3) the expansion of the scope of Gaelic in the university context, now taking in social research, the digital humanities and ICT projects.

 

McLeod

View MCLEOD_slides